Karol Wojtyła

PAPIEŻ


Po wyborze na stolicę Piotrową, Ojciec Święty Jan Paweł II nadal pamiętał o Ziemi Dolnośląskiej i o patronce Dolnego Śląska, Św. Jadwidze. Nawiedzał nie tylko Wrocław (w tym podczas 46. Kongresu Eucharystycznego), ale również Trzebnicę, Wambierzyce, Legnicę.

1983 r.

Powitanie na Partynicach

1983 r.

Msza św. na Partynicach

1997 r.

Modlitwa przed grobem Kard. B. Kominka

1997 r.

Spotkanie ekumeniczne w Hali Stulecia

1997 r.

Przemówienie w Katedrze Wrocławskiej

1997 r.

Spotkanie z klerykami w Seminarium Duchownym

16 października 1978

W liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi, patronki Dolnego Śląska kard. Karol Wojtyła z Krakowa wybrany został kolejnym następcą świętego Piotra i biskupem Rzymu.


22 października 1978

W uroczystości inauguracji pontyfikatu na Placu Świętego Piotra uczestniczyli biskupi z Wrocławia oraz przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich archidiecezji. Tego dnia w kościołach archidiecezji wrocławskiej czytany był list abp. Henryka Gulbinowicza po wyborze Jana Pawła II, w którym metropolita wrocławski pisał, m.in.: Archidiecezja Wrocławska ma szczególny powód do radości. Ojciec Święty Jan Paweł II jako Metropolita Krakowski był związany z Wrocławiem serdecznymi więzami, był stałym gościem Wrocławskich Dni Duszpasterskich, spotykał się z kapłanami i wiernymi w czasie wielu uroczystości seminaryjnych, akademickich i diecezjalnych. (…) My, Lud Boży Dolnego Śląska, dziękujemy wszechmogącemu Bogu, że za wstawiennictwem świętej Jadwigi – naszej szczególnej Patronki, w dniu Jej dorocznego święta, dał nam Najwyższego Pasterza. Prosimy Ją, by wypraszała Ojcu świętemu potężne moce Boże i światło Ducha Świętego potrzebne do prowadzenia Kościoła i świata drogami Prawdy, Miłości i pokoju.


5 czerwca 1979

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wierni metropolii wrocławskiej uczestniczyli w spotkaniu z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. Papież złożył na ręce abp. Henryka Gulbinowicza świecę i kielich jako wotum dla sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.


12 października 1979

W imieniu Papieża abp E. Martinez przesłał do abp. Henryka Gulbinowicza telegram z zapewnieniem, iż Ojciec święty łączy się duchowo z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i ich rodzinami, którzy w rocznicę beatyfikacji Maksymiliana Kolbego, dzielącego z nimi ich los, gromadzą się w katedrze wrocławskiej, by podziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę.


14 października 1979

Na odbywające się w Trzebnicy uroczystości z okazji pierwszej rocznicy wyboru Jan Paweł II wystosował specjalny list do wiernych archidiecezji wrocławskiej.


17 sierpnia 1980

Podczas dokonanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego koronacji figury Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach odtworzono z zapisu magnetofonowego słowa przesłania Jana Pawła II.


8 października 1982

Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji abp. Henryka Gulbinowicza podczas wizyty ad limina apostolorum.


21 czerwca 1983

Podczas drugiej papieskiej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię na wrocławskich Partynicach. Na zakończenie liturgii koronował figurę Matki Bożej Śnieżnej z Góry Iglicznej w Międzygórzu. W katedrze wrocławskiej spotkał się z duchowieństwem.


13 grudnia 1983

Po śmierci bp. Wincentego Urbana Jan Paweł II przesłał specjalny telegram kondolencyjny.


18 grudnia 1984

Jan Paweł II mianował ks. Józefa Pazdura, kapłana archidiecezji i ojca duchownego seminarium we Wrocławiu biskupem tytularnym Dulcigno i wrocławskim biskupem pomocniczym.


16 kwietnia 1985

Jan Paweł II skierował list do abp. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, w którym informuje go, że na najbliższym konsystorzu, jaki odbędzie się 25 maja, ma zamiar zaliczyć go do Kolegium Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego.


24 kwietnia 1985

Ogłoszenie nominacji kardynalskiej abp. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, jako siódmego kardynała na stolicy biskupów wrocławskich.


25 maja 1985

W Rzymie odbył się konsystorz, na którym papież Jan Paweł II dokonał nominacji 28 nowych kardynałów, wśród których znalazł się abp Henryk Gulbinowicz z Wrocławia. Po południu tego dnia, podczas audiencji dla pielgrzymów z Polski Ojciec święty, wyrażając radość z tego wydarzenia powiedział, m.in.: Ta moja radość stąd skierowuje się do Wrocławia. Miałem kiedyś szczęście być obecny na konsystorzu, na którym był kreowany kardynałem śp. kardynał metropolita wrocławski Bolesław Kominek w roku 1973, w marcu. Krótko mu Pan Bóg pozwolił jako kardynałowi pozostawać na tej stolicy wrocławskiej, ale w każdym razie mógł utrzymać ciąg tej stolicy kardynalskiej. O wiele łatwiej jest to uczynić obecnemu metropolicie, bo jest młodszy.


1 maja 1987

Podczas wizyty w Kolonii Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein – s. Teresę Benedyktę od Krzyża (1891-1942), urodzoną w żydowskiej rodzinie we Wrocławiu filozof i karmelitankę, która poniosła śmierć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 


17 grudnia 1987

Podczas wizyty ad limina apostolorum papież przyjął kard. Henryka Gulbinowicza oraz jego biskupów pomocniczych: Tadeusza Rybaka, Adama Dyczkowskiego i Józefa Pazdura.


30 marca 1988

W imieniu Ojca świętego wydano bullę koronacyjną dla XVI-wiecznego obrazu Matki Bożej z Mariampola umieszczonego od 1965 r. w kościele Matki Bożej na Piasku we Wrocławiu, którego koronacji dokonano 10 września 1989 r.


24 września 1988

Ogłoszono nominację ks. dr. Jana Tyrawy, wykładowcy na Papieskim Fakultecie Teologicznym i proboszcza parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu, biskupem tytularnym Novasinna i biskupem pomocniczym we Wrocławiu.


20 lipca 1989

Ogłoszono nominację ks. mitrata Jana Martyniaka, kapłana archidiecezji wrocławskiej, duszpasterza w Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy, biskupem pomocniczym Prymasa Polski dla wiernych obrządku grekokatolickiego w Polsce.


31 grudnia 1989

Na rozpoczęcie odbywającego się we Wrocławiu Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez wspólnotę Taizé Jan Paweł II skierował specjalne przesłanie.


30 września – 28 października 1990

W VIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów na temat: Formacja kapłańska we współczesnym świecie uczestniczył kard. Henryk Gulbinowicz oraz, jako audytor, ks. dr Tadeusz Fitych, dyrektor biblioteki PFT i MWSD we Wrocławiu.


3 maja 1991

W związku z odbywającym się we Wrocławiu Kongresem Pracy z okazji setnej rocznicy encykliki Rerum novarum Jan Paweł II przekazał przez swego specjalnego wysłannika, kard. Rogera Etchegaraya posłanie.


28 listopada – 14 grudnia 1991

W zgromadzeniu specjalnym Synodu Biskupów poświęconym Europie, z nominacji papieskiej uczestniczył prof. Kazimierz Czapliński z Politechniki Wrocławskiej.


25 marca 1992

Bullą Totus tuus Poloniae populus Jan Paweł II dokonał nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. Między innymi erygował z terytorium archidiecezji wrocławskiej nową diecezję legnicką, wyłączył z dotychczasowej metropolii wrocławskiej diecezje gorzowską i opolską, włączył natomiast do niej diecezję legnicką. Jednocześnie mianował pierwszym biskupem legnickim bp. Tadeusza Rybaka, dotychczasowego biskupa pomocniczego we Wrocławiu oraz przeniósł bp. Adama Dyczkowskiego, wrocławskiego biskupa pomocniczego na urząd biskupa pomocniczego w Legnicy. Mianował także biskupem w Sosnowcu inspektora prowincji wrocławskiej salezjanów ks. Adama Śmigielskiego SDB.


14 stycznia 1993

Podczas wizyty ad limina apostolorum Jan Paweł II przyjął kard. Henryka Gulbinowicza oraz biskupów pomocniczych, Józefa Pazdura i Jana Tyrawę a także biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.


20 marca 1993

Po śmierci, 19 marca 1993 r., ks. prof. Józefa Majki, Jan Paweł II wystosował telegram.


29 maja 1993

W specjalnym liście do kard. Henryka Gulbinowicza papież poinformował, iż została przyjęta propozycja Wrocławia jako miejsca obchodów 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.


13 czerwca 1993

Podczas zakończenia 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sewilli papież Jan Paweł II ogłosił, że najbliższy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się we Wrocławiu, w Polsce, w roku 1997. Dziękując Bogu za to, że tak ważne wydarzenie kościelne będzie się mogło odbyć w tej części Europy, która po okresie ciężkich prób odrodziła się i odnalazła wolność, powierzam macierzyńskiej opiece Matki Bożej Częstochowskiej przygotowania i przebieg przyszłego spotkania z Jezusem obecnym w Eucharystii. Powinno ono dostarczyć nowych bodźców działalności Kościoła, zwłaszcza w krajach środkowej Europy.


17 lipca 1993

Jan Paweł II ustanowił bp. Adama Dyczkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem zielonogórsko-gorzowskim.


29 sierpnia 1993

Telegram na rozpoczynające się drugie Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji wrocławskiej.


14 września 1993

Specjalny telegram na zakończenie Roku Jadwiżańskiego obchodzonego z okazji 750-lecia śmierci św. Jadwigi Śląskiej.


21 stycznia 1994

W ramach przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego delegacja władz kościelnych, wojewódzkich i miejskich Wrocławia przebywała w Watykanie uczestnicząc min. we Mszy św. w prywatnej kaplicy papieskiej i w spotkaniu z Janem Pawłem II.


14 maja 1994

W imieniu Jana Pawła II kard. Angelo Sodano wystosował pismo zezwalające na koronację obrazu Matki Boskiej Łaskawej, Patronki i Opiekunki Małżeństw i Rodzin znajdującego się w kościele pw. Świętego Karola Boromeusza we Wrocławiu, którego koronacji dokonano 11 września 1994 r.

3 grudnia 1994

Jan Paweł II mianował ks. Stefana Regmunta, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, biskupem pomocniczym diecezji legnickiej i biskupem tytularnym Castel Mediano.


6 stycznia 1995

Bazylice św. Piotra w Rzymie papież konsekrował ks. Stefana Regmunta na biskupa.


7 stycznia 1995

List gratulacyjny do kard. Henryka Gulbinowicza z racji 25. rocznicy sakry biskupiej.


18 maja 1995

Spotkanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych obradującego na Watykanie w dniach 16-18 maja.


14 października 1995

List z okazji 50-lecia ustanowienia polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.


15 listopada 1995

Telegram z okazji jubileuszu 50-lecia nauki w powojennym Wrocławiu.


2 lutego 1996

Specjalny telegram w związku ze śmiercią ks. Wawrzyńca Bochenka SDS, proboszcza, dziekana i kustosza sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy.


1 czerwca 1996

Jan Paweł II ustanowił diecezję wrocławsko-gdańską dla Kościoła grekokatolickiego w Polsce z siedzibą we Wrocławiu i mianował jej pierwszym biskupem ks. mitrata Teodora Majkowicza.


23 czerwca 1996

W Berlinie Jan Paweł II dokonał beatyfikacji, pochodzącego z leżącej na terenie archidiecezji wrocławskiej Oławy, ks. Bernarda Lichtenberga (1875-1943), kapłana wrocławskiego, zamęczonego za otaczanie troską duszpasterską osób prześladowanych przez hitlerowców.


25 października 1996

Ogłoszono papieską nominację dla ks. Edwarda Janiaka, dyrektora Caritas archidiecezji wrocławskiej na biskupa tytularnego Scilio i pomocniczego we Wrocławiu.


31 maja 1997

Początek kolejnej papieskiej pielgrzymki do Polski i pierwszy dzień drugiej wizyty Jana Pawła II we Wrocławiu związanej z zakończeniem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Podczas pierwszego dnia w drodze z lotniska Papież poświęcił nowo zbudowany kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego, następnie w katedrze wrocławskiej uczestniczył w adoracji Najświętszego Sakramentu i koronował obraz Matki Bożej Matki Adorującej oraz złożył w darze monstrancję. W Ratuszu spotkał się z przedstawicielami władz i przyjął honorowe obywatelstwo miasta Wrocławia, następnie poświęcił odbudowany kościół garnizonowy pw. św. Elżbiety i uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Hali Ludowej.


1 czerwca 1997

Jan Paweł II w centrum Wrocławia przewodniczył Mszy św. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (statio orbis). Papież nawiedził prywatnie katedrę wrocławską, w seminarium duchownym spotkał się z oficjalnymi delegacjami kongresowymi i klerykami, przekazał diecezji wrocławsko-gdańskiej obrządku grekokatolickiego kościół pw. św. Wincentego na katedrę oraz zwiedził Panoramę Racławicką. Następnego dnia wcześnie rano udał się do Legnicy kontynuując podróż apostolską po Polsce.


2 czerwca 1997

Msza św. na dawnym radzieckim lotnisku w Legnicy oraz nawiedzenie katedry legnickiej.


12 stycznia 1998

Audiencja dla kard Henryka Gulbinowicza oraz biskupów pomocniczych: Józefa Pazdura, Jana Tyrawy i Edwarda Janiaka przybyłych do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum. Papież przyjął także biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka wraz z biskupem pomocniczym Stefanem Regmuntem.


3 października 1998

Stolica Apostolska w imieniu Jana Pawła II opublikowała decyzję podniesienia do godności bazyliki mniejszej kościoła pw. Świętego Jana Apostoła w Oleśnicy Śląskiej, którą ogłoszono oficjalnie 27 grudnia 1998 r.


11 października 1998

Podczas uroczystości na Placu Świętego Piotra Jan Paweł II kanonizował pochodzącą z Wrocławia bł. Edytę Stein – s. Teresę Benedyktę od Krzyża.


1 maja 1999

Na rozpoczęcie odbywającego się we Wrocławiu Krajowego Kongresu Misyjnego Młodych Jan Paweł II przesłał, za pośrednictwem kard. Angelo Sodano (Sekretarza Stanu), życzenia.


24 czerwca 1999

Ogłoszenie nominacji ks. Włodzimierza Juszczaka drugim rezydującym we Wrocławiu biskupem eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego.


1 października 1999

List apostolski ustanawiający, między innymi, św. Edytę Stein, wrocławiankę, jedną z patronek Europy.


8 grudnia 1999

List do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego.


5 maja 2000

Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich kard. Henryka Gulbinowicza papież wystosował list gratulacyjny.


10 czerwca 2000

Jan Paweł II mianował kard. Edmunda Szokę, przewodniczącego Papieskiej Komisji do spraw Państwa Watykańskiego swym legatem na odbywające się 24 czerwca 2000 r. uroczystości milenium biskupstwa wrocławskiego.


16 listopada 2000

Ojciec święty przyjął, po osiągnięciu wieku emerytalnego, rezygnację bp. Józefa Pazdura z funkcji biskupa pomocniczego we Wrocławiu.


19 grudnia 2000

Ogłoszenie papieskiej nominacji biskupiej ks. Piotra Kryka, proboszcza i dziekana wrocławsko-legnickiego, dla wiernych obrządku bizantyjskiego w Niemczech.


30 września – 27 października 2001

W X Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów na temat: Posługa biskupów we współczesnym Kościele i świecie uczestniczył z nominacji papieskiej jako ekspert synodalny ks. prof. Jan Krucina z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


31 maja 2003

W imieniu Jana Pawła II Kongregacja Kultu i Dyscypliny Sakramentów obdarzyła kościół garnizonowy pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu tytułem Bazyliki Mniejszej, który został ogłoszony oficjalnie 22 czerwca 2003 r.


18 września 2003

List na uroczystości 320. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem obchodzone w Rudawie, w Kotlinie Kłodzkiej.


21 października 2003

Podczas konsystorza Jan Paweł II mianował kardynałem ks. prof. dr. hab. Stanisława Nagyego SCJ z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który od 1973 r. był także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


8 stycznia 2004

Jan Paweł II przyjął na specjalnej audiencji rektorów 13. Wyższych uczelni Wrocławia i Opola, podczas której wręczono Ojcu Świętemu, przyznany mu przez to grono 15 listopada 2003 r., Złoty Laur Akademicki z okazji 50. rocznicy jego habilitacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.


24 lutego 2004

Jan Paweł II realizując postanowienia bulii „Totus Tuus Poloniae populus” z 1992 r. utworzył z części archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej nową diecezję świdnicką i ustanowił jej pierwszym biskupem ks. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Papież powołał także na pierwszego biskupa nowoutworzonej diecezji bydgoskiej bp. Jana Tyrawę dotychczasowego biskupa pomocniczego we Wrocławiu.


3 kwietnia 2004

Jan Paweł II przyjął rezygnację, po osiągnięciu wieku emerytalnego, kard. Henryka Gulbinowicza (ur. 1923 r.) z obowiązków arcybiskupa metropolity wrocławskiego i mianował jego następcą bp Mariana Gołębiewskiego, dotychczasowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.


29 czerwca 2004

Podczas Mszy św. na placu św. Piotra Jan Paweł II wręczył paliusze nowomianowanym metropolitom, wśród których był abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. Następnego dnia arcybiskupi metropolici wraz z przybyłymi delegacjami uczestniczyli w audiencji generalnej Ojca św.


19 marca 2005

Jan Paweł II przyjął rezygnację, po osiągnięciu wieku emerytalnego, bp. Tadeusza Rybaka (ur. 1929 r.) z obowiązków biskupa diecezjalnego diecezji legnickiej i mianował jego następcą bp. Stefana Cichego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej.


obserwatorium

Fundacja Obserwatorium Społeczne
pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław
tel: +48 713 074 237
email: fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl
WWW: www.obserwatoriumspoleczne.pl

nowe zycie